Jednostki jako całości. Teoria praw zwierząt Toma Regana a etyka środowiskowa


Dariusz Gzyra

Jednostki jako całości. Teoria praw zwierząt Toma Regana a etyka środowiskowa

referat wygłoszony na II konferencji naukowej „Współczesne problemy filozofii środowiskowej”

Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, 12.06.2014 r.)

Abstrakt:

Teoria praw zwierząt Toma Regana mówi o moralnych prawach jednostek posiadających wartość wewnętrzną (inherent value) i będących podmiotami życia (subject-of-a-life). Podstawowe prawo do szacunku, z którego wynikają inne, jak na przykład prawo do życia i integralności cielesnej, ma w tej teorii moc atutu, rozumianego jako siła normatywna przeważająca nad innymi, słabszymi racjami. Są wśród nich również te wynikające z interesów grupy czy instytucji (czy dowolnego porządku wyższego rzędu). W teorii Regana gatunki, ekosystemy czy biosfera nie mają praw moralnych. Takie (indywidualistyczne) podejście wydaje się nieuchronnie konfliktowe w zestawieniu z holistycznie zorientowaną etyką środowiskową. Prześledzę stosunek Regana do jej wybranych założeń i praktycznych implikacji, odnosząc się między innymi do słynnego zarzutu o potencjalny ekofaszyzm etyki środowiskowej która nie rozpoznaje dobra jednostek jako nadrzędnego.

Więcej tekstów i referatów jest w tym miejscu.

UKSW - Współczesne problemy filozofii środowiskowej


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *