Pragmatyczny abolicjonizm

Dariusz Gzyra

Pragmatyczny abolicjonizm

Streszczenie referatu wygłoszonego na konferencji
CARE – Conference on Animal Rights in Europe
University of Social Sciences and Humanities
Warsaw, 29th-31st July 2016

W wieku XIX miał miejsce dynamiczny rozwój zorganizowanych działań na rzecz zwierząt pozaludzkich. Zaczęły powstawać organizacje społeczne (w tym wegetariańskie, a później wegańskie), sięgano także po próby zmiany prawa. Tzw. ruch prozwierzęcy od początku był zróżnicowany, a podziały (dotyczące celów i strategii ich osiągania), które zarysowały się na wcześniejszych jego etapach, utrzymały się, a nawet wzmocniły, dając w efekcie dużą różnorodność nurtów i podnurtów. Aby opisać to zróżnicowanie, należy przeformułować i uzupełnić trójpodział ruchu prozwierzęcego (animal welfare/new welfare/animal rights), zaproponowany w latach 90. XX wieku przez Gary’ego L. Francione. W wystąpieniu opiszę skrótowo chronologię rozwoju ruchu prozwierzęcego oraz jego historyczne i współczesne podziały. Zaproponuję nową formułę klasyfikacji tego ruchu, w szczególności uwzględniającą różne formy abolicjonizmu. Wprowadzę pojęcie pragmatycznego abolicjonizmu i podam argumenty na rzecz jego promocji jako postawy uwzględniającej zarówno cele krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

CARE: Conference on Animal Rights in Europe - gzyra.net