Poza dychotomię okrucieństwo-życzliwość – wartość życia zwierząt w wybranych teoriach praw zwierząt

Dariusz Gzyra

streszczenie wystąpienia na konferencji
„Cierpienie i o nim interdyscyplinarnie”
Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW
Warszawa, 22 stycznia 2016 r.

Poza dychotomię okrucieństwo-życzliwość – wartość życia zwierząt w wybranych teoriach praw zwierząt

„Pojęcia okrucieństwa, życzliwości i niepotrzebnego cierpienia odgrywają znaczącą rolę w dyskusji na temat naszego traktowania zwierząt” – pisze Tom Regan, twórca jednej z najważniejszych teorii praw zwierząt. Jednak pojęcia te nie są przez niego, a także przez innych teoretyków praw zwierząt (Bernard E. Rollin, Gary L. Francione i inni) uważane za kluczowe. Przeciwnie, krytykuje się je jako niewystarczające, rozszerzając teorię o zainteresowanie kwestią wartości i prawa do życia zwierząt oraz krzywdy związanej z jego utratą. Prześledzę rozumienie pojęcia okrucieństwa, życzliwości i niepotrzebnego cierpienia w myśli wspomnianych filozofów oraz podam ich uzasadnienie uznania uprawnienia moralnego zwierząt do życia.