Seminarium „Podstawy działania organizacji zajmujących się zwierzętami” na Uniwersytecie Warszawskim


Antropozoologia | Uniwersytet WarszawskiZ radością informuję, że począwszy od tego roku akademickiego w ramach kierunku antropozoologia na Uniwersytecie Warszawskim prowadzę zajęcia Podstawy działania organizacji zajmujących się zwierzętami.

Zajęcia mają charakter seminarium i znajdują się w programie II roku studiów I stopnia na Wydziale „Artes Liberales” UW.

Antropozoologia to nowy międzyobszarowy kierunek studiów licencjackich, pionierski w skali całego kraju. Powstał dzięki współpracy trzech wydziałów UW: Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i Wydziału „Artes Liberales”, będącego koordynatorem studiów. Adresowany jest do tych, którzy interesują się złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i (innymi) zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym.

Opis seminarium:

Zakres tematyczny seminarium obejmuje wiedzę o podstawach teoretycznych oraz praktyce działania polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych zajmujących się zwierzętami. Umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy o zróżnicowaniu organizacji pod względem statusu prawnego, struktury organizacyjnej, podstaw etycznych i ideologicznych, grup zwierząt, na rzecz których działają, celów działania, przyjętej strategii i retoryki. Poszczególne zagadnienia dotyczące organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz zwierząt, jako formy aktywizmu i istotnego elementu ruchu społecznego, omówione są zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Seminarium daje również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń oraz uczestniczenia w wybranych działaniach na rzecz zwierząt.

Antropozoologia | Uniwersytet Warszawski

Szczegółowy zakres tematyczny seminarium:

Problemy studiów nad ruchami społecznymi w kontekście działań na rzecz zwierząt:

 • Wokół definicji ruchu społecznego
 • Definicja i funkcja tożsamości
 • Organizacje społeczne jako część ruchu społecznego

Uwarunkowania aktywności społecznej

 • Statystyki
 • Płeć a zaangażowanie społeczne na rzecz zwierząt
 • Udział aktywności prozwierzęcej w aktywności społecznej
 • Pojęcie wolontariatu

Problematyka funkcjonowania tzw. trzeciego sektora

 • Definicja trzeciego sektora
 • Rola trzeciego sektora w demokracji

Podstawy prawne funkcjonowania organizacji zajmujących się zwierzętami

 • Przegląd obowiązujących aktów prawnych
 • Czym jest KRS?
 • Definicja prawna organizacji pozarządowej
 • Różnorodność form organizacyjnych
 • Zasady organizacji zgromadzeń
 • Zasady przeprowadzania zbiórek pieniężnych
 • Uprawnienia organizacji

Inne formy zorganizowanego działania

 • Grupy nieformalne
 • Grupy lokalne i wirtualne
 • Uczelniane organizacje studenckie

Ekonomia działalności organizacji prozwierzęcych

 • Źródła finansowania
 • Metody fundraisingu
 • Wpływy z 1 proc. podatku
 • Działalność gospodarcza
 • Struktura wydatków
 • Zatrudnienie w organizacji vs wolontariat
 • Relacje organizacji z sektorem finansowym
 • Transparentność finansowa

Różnorodność programowa organizacji działających na rzecz zwierząt

 • Trójpodział nurtów działania wg Gary’ego Francione (welfaryzm, nowy welfaryzm, abolicjonizm)
 • Inne propozycje podziałów współczesnych nurtów działania na rzecz zwierząt
 • Czy istnieje jeden ruch prozwierzęcy?
 • Rola weganizmu i różnych form reduktarianizmu w działaniu na rzecz zwierząt
 • Działalność dla zwierząt jako efektywny altruizm
 • Wybrane nurty filozoficzne a działanie społeczne na rzecz zwierząt
 • Organizacje proekologiczne vs prozwierzęce
 • Problematyka kampanii jednotematycznych
 • Nabywanie insider status a zmiana retoryki i celów
 • Miejsce intersekcjonalności w działaniu na rzecz zwierząt
 • Zakres specjalizacji organizacji

Uwarunkowania współpracy pomiędzy organizacjami

 • Teoria i praktyka koalicji
 • Problem konkurencji, „konfliktu o zasoby” i inne źródła niechęci wzajemnej organizacji
 • Współpraca międzynarodowa

Protest i inne formy działania organizacji

 • Formy protestu
 • Protest a strategia
 • Protest spontaniczny
 • Protesty cykliczne i kampanie długoterminowe
 • Legalne i nielegalne metody protestu
 • Przemoc w działaniu na rzecz zwierząt
 • Fenomen tzw. małego aktywizmu
 • Aktywizm a slaktywizm
 • Nowoczesne technologie w działaniu dla zwierząt
 • Internet jako narzędzie zmiany społecznej
 • Działania edukacyjne vs interwencyjne
 • Prowadzenie schroniska dla zwierząt
 • Działalność adopcyjna

Organizacja pozarządowa jako podmiot polityki

 • Które działania są polityczne?
 • Formy współpracy organizacji z politykami i partiami politycznymi
 • Fenomen prozwierzęcych partii politycznych
 • Podziały polityczne a poparcie dla postulatów organizacji
 • Przykłady represji wobec organizacji

Wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej w działaniu na rzecz zwierząt

 • Zasady retoryki i skutecznej perswazji
 • Metody badania efektywności działania
 • Sposoby budowania wiarygodności organizacji

Komunikacja a organizacje zajmujące się zwierzętami

 • Formy komunikacji wewnętrznej
 • Sposoby podejmowania decyzji (kolektywny vs odgórny)
 • Współpraca organizacji z mediami
 • Tworzenie własnych mediów
 • Aktywność na portalach społecznościowych
 • Współpraca z celebrytami
 • Humor w działaniu na rzecz zwierząt
 • Identyfikacja wizualna

Inne aspekty działania organizacji

 • Szkolenia
 • Praktyki
 • Udział organizacji w przedsięwzięciach animal studies
 • Aktywizm vs akademizm
 • Działalność wydawnicza
 • Działalność kulturalna
 • Patronaty
 • Przyszłość działania na rzecz zwierząt

Przedstawienie wybranych organizacji i liderów działających na rzecz zwierząt

Historia zorganizowanego działania na rzecz zwierząt w Polsce i na świecie

Dodatkowo: zajęcia terenowe (np. wizyta w schronisku dla zwierząt) oraz prezentacje przeprowadzone przez przedstawicieli/przedstawicielki organizacji zajmujących się zwierzętami, a także, w miarę możliwości, uczestnictwo w wybranej akcji prozwierzęcej

Więcej o koncepcji studiów można przeczytać na stronie antropozoologii.

Antropozoologia | Uniwersytet Warszawski


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.